WYTYCZENIE BUDYNKU NA DZIAŁCE
 

Aby rozpocząć roboty budowlane uprawniony geodeta musi wytyczyć budynek w terenie
zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki.
Wytyczenie podstawowe budynku może polegać na wbiciu palików w narożach realizowanego domu. Jednak wbite paliki najczęściej ulegają zniszczeniu podczas wykonywania robót ziemnych.
Po wykonaniu wykopu musimy ponownie prosić geodetę o wytyczenie ław fundamentowych.
Najczęściej podczas wytyczania ław geodeta wyznacza na budowie również punkty wysokościowe określające poziom posadowienia ław albo poziom posadzki parteru w budynku.

Geodeta może przy pierwotnym wytyczaniu budynku wykonać tak zwane "ławy drutowe".
Polegają one na wykonaniu drewnianych ławic (2 pale drewniane połączone poziomą deską)
z wbitym do deski gwoździem, określającym oś przebiegu poszczególnych ścian.
Wtedy pomiędzy wbitymi gwoździami prowadzimy druty ( stąd nazwa - ławy drutowe)
wyznaczające linie przebiegu ścian.
Takie wytyczenie budynku jest trwałe aż do zakończenia budowy.

Na przecięciu rozciągniętych drutów przywiązujemy pion, który określi nam dokładne położenie naroża budynku. Drut zwijamy podczas wykonywania robót ziemnych i rozciągamy ponownie
po zakończeniu robót ziemnych.
Geodeta musi dokonać potwierdzenia w dzienniku budowy wytyczenia budynku w terenie.
Po zakończeniu budowy geodeta musi pomierzyć wykonany budynek, nanieść go na mapy zasobu geodezyjnego i sporządzić odbitki z naniesionym budynkiem, wymagane do przekazania budynku
do użytkowania. Wszelkie pomiary na budowie uprawniony geodeta potwierdza
wpisem w dzienniku budowy.

   PRAWO BUDOWLANE
  ( Wyciąg z ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. )

Art. 43. 
1.
 Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę
podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku
do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

    GEODEZYJNE WYZNACZANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W TERENIE
 

( Wyciąg z Rozp.MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. z dnia 21 lutego 1995 r)

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.

§ 9.
Sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych regulują odrębne przepisy.

§ 10. 1.
Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.
2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:
1) główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
3) stałe punkty wysokościowe - repery.

§ 11.
Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności, o których mowa w § 10, przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

    Copyright © by GEODEZJA