GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
 

Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych:
- przygotowanie terenu pod inwestycję (podziały nieruchomości),
- wykonanie map do celów projektowych,
- geodezyjne sprawdzenie i opracowanie projektu inwestycji,
- założenie i przekazanie osnowy realizacyjnej,
- bieżącą obsługę budowy,
- bieżącą inwentaryzację robót zanikających,
- sporządzenie dokumentacji dla nadzoru budowy,
- koordynację prac innych zespołów geodezyjnych na budowie (np. podwykonawców),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej branżowej oraz klauzulowanej we właściwym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

    GEODEZYJNA OBSŁUGA DRÓG I MOSTÓW
 

Nasze usługi z zakresu geodezji dla dróg to:
- opracowania mapowe dla projektów drogowych i mostowych,
- wykonanie numerycznego modelu terenu dla projektów drogowych i mostowych,

obsługa modernizacji lub budowy nowych dróg, obejmującą:
- założenie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokościowej,
- wytyczenia osi trasy, mostów i pomiar stanu zerowego, przed rozpoczęciem robót ziemnych,
- geodezyjne opracowanie projektu,
- wyznaczanie warstw konstrukcyjnych drogi i pomiary kontrolne,
- wyznaczanie elementów drogi, mostów, przepustów,
- pomiary inwentaryzacyjne w trakcie budowy,
- obsługa robót nawierzchniowych - asfaltowych lub betonowych,
- pomiar i dokumentacja ilości wykonanych prac budowlanych,
- monitoring położenia obiektów mostowych, inżynierskich i trasy na terenach
narażonych na wpływy środowiska,
- wykonanie mapowej dokumentacji powykonawczej z uzupełnieniem treści map zasadniczych
w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej.

    Copyright © by GEODEZJA