NADZORY INWESTORSKIE
    OBWODNICA PUŁAW ( S-12)
 

Obsługa geodezyjna kontraktu:
Zarządzanie i nadzór nad robotami przy I etapie budowy obwodnicy m. Puławy, dł.i 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach, długości 1038,2 m

Zakres wykonanych robót:
- Budowa mostu przez rz. Wisłę o dł. 1038,2 m wraz z wiaduktem nad drogą gminną, usytuowanego w km 9 + 398 - 10+453, przystosowanego do klasy obciążeń "A" wg normy PN -85/S-10030
- Budowa 12, 71 km drogi głównej klasy GP o parametrach technicznych klasy "S"
(w tym 4,1 km drogi dwujezdniowej ), kategoria ruchu KR-5 przystosowanego
do obciążenia 11KN/oś,

W ramach usługi przebudowano, wybudowano następujące fragmenty drogi:
- DW nr 738, klasa drogi G, długość przebudowywanego odcinka 530,0 m
- ul. Dęblińska, DW nr 801, klasa drogi G, długość przebudowywanego odcinka 290,6m,
- ul. Długa , DK nr 12, klasa drogi GP, długość odcinka 740,0m,
- Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego klasa drogi G, długość przebudowywanego odcinka 230,75m,
- ul. Długa, DK 12 Most przez rz. Wisłę, klasa drogi GP, długość odcinka 519,1 m,

Wykonany zakres pozostałych robót:

Budowa węzłów drogowych:

- "Bronowice" w km 7 + 994,09 z drogą wojewódzką nr 738, typu WB,
- "Dęblińska" w km 10+527,96 z drogą wojewódzką nr 801 (ulica Dęblińska), typu WB
- Budowa skrzyżowań skanalizowanych,
- Budowa dróg dojazdowych wraz z drogami łącznicowymi o łącznej dł. 10,183 km oraz odcinków przebudowy dróg gminnych,
Budowa 14 obiektów inżynierskich o łącznej długości 347,00m, w tym:
- 2 wiadukty nad obwodnicą,
- 6 wiaduktów w ciągu obwodnicy w tym wiadukt nad linią kolejową Lublin - Warszawa,
- 3 przejazdy gospodarcze w ciągu obwodnicy,
- 3 przejścia ekologiczne dla zwierząt, w tym most przez rzekę Kikawkę.

Kontrakt zrealizowany według warunku kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych
i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego /FIDIC-1999/

    MOSZCZANKA - KOCK ( DK-48 )
 

Obsługa geodezyjna kontraktu:
Zarządzanie i nadzór nad robotami przy przebudowie drogi krajowej nr 48
na odcinku Moszczanka - Kock od km 180+000 do km 190+000


Zakres wykonanych robót:
- przebudowa nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 48,
poszerzając szerokość nawierzchni z 6.0 na 7.0 m;
- odtworzenie zdegradowanych elementów nawierzchni drogi
z dostosowaniem do obciążenia 115 kN/oś;
- korekta geometrii łuków poziomych i pionowych drogi krajowej nr 48;
- przebudowa geometrii skrzyżowań;
- budowa nowych dróg dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
drogi krajowej nr 48 i prawidłowej obsługi przyległych terenów;
- przebudowa zjazdów gospodarczych;
- budowa mostu na rzece Śwince w km 180+445 oraz na cieku w km 182+420;
- remont istniejących przepustów przeznaczonych do przepływu wód deszczowych;
- przebudowa istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi
wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
- budowa urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego
pasa drogowego;
- budowa oświetlenia drogowego w m. Przytoczno i w m. Krępa;
- usunięcie drzew i krzewów z bezpośredniego sąsiedztwa przebudowywanej drogi
wraz z nasadzeniami nowej zieleni;
- przebudowa istniejących urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
oraz sanitarnych,
- budowę zatok autobusowych oraz ciągów pieszo - rowerowych.
- oznakowanie poziome i pionowe drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

    OBWODNICA KOCKA I WOLI SKROMOWSKIEJ ( S-19)
 
Obsługa geodezyjna kontraktu:

Zarządzanie i nadzór nad robotami przy budowie drogi ekspresowej nr S19,
odcinek Miedzyrzec Podlaski - Lubartów,
budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długosci 7,87 km,
od km 257+500 do km 265+215


OBWODNICA KOCKA, zakres wykonanych robót:
- Budowa odcinka o długosci 5,16 km nowego przebiegu DK 19 jako dwujezdniowej
drogi ekspresowej (klasy S), w etapie 1 jako jednojezdniowej drogi ekspresowej (klasy S),
- Budowa wezła "Kock" bedacego połaczeniem nowej trasy z była DK 19 stanowiacą wjazd do Kocka od strony północnej (przedłużenie DK 48),
- Budowa mostu o długosci 123,75 m przez rzeke Tysmienice w ciagu nowej trasy,
- Przełożenie drogi powiatowej nr 1532L wraz z budowa wiaduktu ponad proj. DK 19
i skrzyżowań dla połaczenia z drogami niższych klas,
- Budowa dróg dojazdowych,
- Budowa urzadzen ochrony srodowiska,
- Budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury zewnetrznej,
- Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porzadkujacym.

OBWODNICA WOLI SKROMOWSKIEJ , zakres wykonanych robót:

- Budowa odcinka o długosci 3 440 m nowego przebiegu DK 19
(wg rezerwy terenu w MPZP gminy Firlej) jako dwujezdniowej drogi ekspresowej
(klasy S, z wyjatkiem odcinka właczenia do istniejacej DK 19 od strony Kocka),
- Budowa mostu o długosci 220,00 m przez rzeke Wieprz w ciagu nowej trasy
wraz z odcinkową korektą przebiegu koryta rzeki,
- Budowa skrzyżowania nowej trasy z byłą DK 19 stanowiacą wjazd
do Woli Skromowskiej od strony północnej,
- Budowa węzła "Bykowszczyzna" bedacego połaczeniem nowej trasy z byłą DK 19
stanowiacą wjazd do Woli Skromowskiej od strony południowej,
- Przełożenie dróg powiatowych nr 1535L i 1536L wraz z budową obiektów inżynierskich (wiaduktów) oraz skrzyżowan dla połaczenia z istniejacymi drogami powiatowymi i gminnymi,
- Budowa dróg dojazdowych wraz z przejazdami drogowymi pod nowa trasą,
- Budowa urządzeń ochrony środowiska,
- Budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnetrznej,
- Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkujacym.

Kontrakt w trakcie realizacji (zakończenie kontraktu: kwiecień 2012 roku )
    Copyright © by GEODEZJA