Składowisko popiołów "Z.A.Puławy"
    OBLICZENIA OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH
 

W wielu zagadnieniach inżynierskich zachodzi potrzeba wyznaczenia objętości mas ziemnych.
Dla przykładu można tu wymienić
- inwentaryzacja objętości składowanych materiałów sypkich,
- wyznaczenie przewidywanych kosztów robót ziemnych
- kontroli ilości zużytego surowca np. dla potrzeb właściwego ukształtowania terenu
- wyznaczenia objętości zbiornika wodnego
- określenie wielkości urobku
- wyznaczenie np. ilości wylanego lub sfrezowanego asfaltu

Każdy z wymienionych przypadków jest inny i wymaga indywidualnego sposobu pomiaru i obliczenia. Jednym z elementów wspólnych jest to, iż aby wyznaczyć objętość musimy dysponować
dwoma rodzajami powierzchni zamykających analizowane masy od góry i od dołu
w zakresie rozpatrywanego obszaru.

Wspomniane powierzchnie mogą być zdefiniowane w dwojaki sposób:
- jako powierzchnie teoretyczne, zadane przez projektanta lub wynikające z pewnych warunków
- na podstawie pomiaru terenowego, którego celem jest zdefiniowanie stanu istniejącego

Powierzchnia teoretyczna najczęściej jest zdefiniowana w dokumentacji projektowej przez podanie:
- przekrojów docelowych
- wysokości płaszczyzny docelowej, lub warunków jakie ta płaszczyzna powinna spełniać
- lub wprost numerycznego modelu terenu

     INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO
 

Inwentaryzacja stanu istniejącego może się odbywać z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii pomiarowych (metody geodezyjne, fotogrametryczne, skaning laserowy naziemny). Wybór metody pomiaru będzie głównie uzależniony od rodzaju rozpatrywanego obszaru,
a przede wszystkim od jego wielkości.
W większości zagadnień rozpatrywanych w geodezji inżynieryjnej, będą to obszary stosunkowo niewielkie, przy których najbardziej opłacalne jest użycie metod geodezyjnych
(niwelacja, tachimetria, metoda RTK GPS).
Należy jednak pamiętać, iż w przypadku obiektów trudno dostępnych
(np. zbocza kopalni odkrywkowych) większego znaczenia mogą nabierać pomiary fotogrametryczne (np. kopalnia odkrywkowa w Bełchatowie) lub skaning laserowy.
Przy wyznaczaniu objętości należy również przeanalizować wybór metody obliczeniowej.
Wskazanie najlepszego algorytmu będzie uzależnione od metod zdefiniowania płaszczyzn ograniczających analizowaną kubaturę, od charakteru terenu oraz metody pomiaru.

    CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA OBJĘTOŚCI
 

Zgodnie z instrukcją maksymalny błąd względny wyznaczenia objętości zasobów
jest uzależniony od typu składowiska i nie może przekraczać odpowiednio:
- 3% dla surowców hutniczych
- 5% dla odpadów przemysłowych

Czynniki wpływające na dokładność wyznaczenia objętości
- dokładność wyznaczenia położenia punktów charakterystycznych obszaru
- dokładność uchwycenia zmienności przebiegu powierzchni topograficznej
(ilość i rozmieszczenie punktów)
- wpływ ustalenia poziomu odniesienia
- wybrana metoda obliczenia objętości

    Copyright © by GEODEZJA