NASZE REALIZACJE
 
SIEÆ GAZOWA - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
sieci gazowej we wsi ¯erd¼, gmina ¯yrzyn

BLOKI WIELORODZINNE, DOMY - kompleksowa obs³uga geodezyjna budowy wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych po³o¿onych
w Pu³awach przy ulicach: Staszica, Romskiej, Gdañskiej, 6-go Sierpnia
oraz w Kazimierzu Dolnym, wraz z inwentaryzacj± powykonawcz±,
poza tym wytyczyli¶my setki budynków jednorodzinnych na zlecenie prywatnych inwestorów.

SZKO£Y PODSTAWOWE - kompleksowa obs³uga budowy budynku szko³y podstawowej z sal± gimnastyczn± w miejscowo¶ciach Baranów, Piotrowice Ma³e, Karczmiska, Kluczkowice, wraz z inwentaryzacj± powykonawcz±.
SIECI WODOCI¡GOWE - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
sieci wodoci±gowych we wsiach Piskorów, Kowala, Opatkowice,
Stok gm.Koñskowola oraz w gminie Pu³awy.
STACJE PALIW - kompleksowa obs³uga budowy stacji paliw BP
w m. Zamo¶æ Stary gm.Zwoleñ, rozbudowy stacji PKN ORLEN w Deblinie
i Pu³awach wraz z inwentaryzacj± powykonawcz±.
MASZTY GSM (telefonia komórkowa) - pomiary kontrolne pionowo¶ci posadowienia masztów nowobudowanych stacji BTS w miejscowo¶ciach
Rado¶æ gm. Warszawa, Michów, Wola Rêbkowska, S³upia gm.Pacanów,
Smogorzów gm.Stopnica.
WA£Y PRZECIWPOWODZIOWE - kompleksowa obs³uga rozbudowy
wa³ów przeciwpowodziowych w miejscowo¶ciach Kamieñ gm.Annopol - 2 km, Opoka pow.Opole Lubelskie - 1 km, Chwa³owice gm. Annopol - 2 km, Piotrowin gm.Annopol - 2 km, Pu³awy i Bochotnica - 5 km,
Kazimierz Dolny - 5 km, Sad³owice - 4km.

DROGI, ULICE I PLACE - obs³ugi geodezyjne kilkudziesiêciu ulic oraz dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych: DK-17 ¯yrzyn-Ko¶min,
ulica Lubelska w Pu³awach, m.Machów gm.Wilków, O¶.W³ostowice
ul. S³oneczna, Pu³awy ul.¯eromskiego i Krañcowa, plac przed Urzêdem Miejskim w Pu³awach, m.Brze¶ce gm.Janowiec, Oblasy gm.Janowiec, obwodnica Janowcai inne.

WYSYPISKA ¦MIECI - obs³ugê geodezyjn± budowy wysypiska ¶mieci w Pu³awach o objêto¶ci 200 000 ty¶ m3 wraz
z infrastuktur±, uzbrojeniem terenu, drogami dojazdowymi
oraz inwentaryzacj± powykonawcz± , oraz obs³ugê rekultywacji
dawnego pu³awskiego wysypiska ¶mieci po³o¿onego w Trzciankach.
OSNOWA SZCZEGÓ£OWA III KLASY - zaprojektowali¶my, zastabilizowali¶my, pomierzyli¶my oraz wykonali¶my opisy topograficzne osnowy szczegó³owej trzeciej klasy na terenie gminy Pu³awy oraz zrobili¶my przegl±d i konserwacjê istniej±cej osnowy na terenie w/w gminy.
KANALIZACJA SANITARNA i DESZCZOWA - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej z przy³±czami w Pu³awach ul.Powi¶le, ul.W³ostowicka, ul.Lubelska, Kazimierz Dolny ul.Szkolna,
gm Janowiec we wsiach Piskorów, Kowala, Opatkowice, Stok,
Góra Pu³awska i inne. Obs³ugiwali¶my równie¿ kompleksowo budowê Oczyszczalni ¦cieków w Karczmiskach.
SIECI ENERGETYCZNE - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
sieci energetycznych napowietrznych i podziemnych z przy³±czami
w Pu³awach ul.Partyzantów, ul.Bema, ul.Norwida, ul.Go¶ciñczyk, ul.Mieros³awskiego, ul.Traugutta, ul.Trembeckiego, ul.Szubartowskiego, ul.Kêdzierskiej, ul.Wólka Profecka, o¶.Mokradki, m.Cuple i Maszki Wojciechowskie pow.Opole Lubelskie oraz kilkaset jednostkowych
przy³±czy energetycznych w pow. Pu³awskim, Ryckim i Opolskim.
SIECI TELEKOMUNIKACYJNE I TELETECHNICZNE - wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza sieci telefonicznych i teletechnicznych
w m.Oblasy gm.Janowiec, Pu³awy ul.Sieroszewskiego, o¶.Go¶ciñczyk, ul.Zielona i inne oraz wiele przy³±czy do indywidualnych
budynków mieszkalnych.
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH - wykonali¶my tysi±ce hektarów, map do celów projektowych
w tym te najciekawsze jak: profile poprzeczne rz.Wis³y, m.Dêblin pow.Ryki, Zak³ady Azotowe w Pu³awach blisko 300 ha, m.Po¿óg Stary, Po¿óg Nowy
i Stara Wie¶ gm.Koñskowola, m.Stê¿yca pow.Ryki Jezioro Palenieckie
i wiele innych.
LIDL, CASTORAMA, SALON MEBLOWY BODZIO, LEROY MERLIN - kompleksowa obs³uga budowy supermarketu Lidl, hipermarketu Castorama oraz salonu meblowego Bodzio w Pu³awach, wykonywali¶my równie¿ obs³ugê budowy hipermarketu Leroy Merlin wraz z przebudow± fragmentu
ulicy Dêbliñskiej w Pu³awach.
HALA KONCENTRATÓW SPO¯YWCZYCH SVZ Poland Sp. z o.o.
w Tomaszowie Lubelskim - wykonali¶my pe³n± obs³ugê geodezyjn± budowy
hali koncentratów spo¿ywczych wraz z infrastruktur± dla Mostostalu Pu³awy.
PODZIA£Y I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMO¦CI ORAZ WZNOWIENIA GRANIC - wykonali¶my setki podzia³ów i rozgraniczeñ nieruchomo¶ci oraz wznowieñ granic dzia³ek, zarówno ca³ych kompleksów ( "Prefabet" Pu³awy, "Zak³ady Azotowe Pu³awy, Osiedle Piaski W³ostowickie w Pu³awach i inne ) jak te¿ indywidualnych dzia³ek na zlecenie prywatnych osób.
AKTUALIZACJA U¯YTKÓW GRUNTOWYCH - wykonalismy aktualizacjê u¿ytków gruntowych w ca³ej gminie Janowiec, porównuj±c mapy ewidencyjne z sytuacj± w terenie. Pomierzyli¶my zmienione kontury u¿ytków gruntowych, wnosz±c je na mapy ewidencyjne. Gotowe mapy przekazali¶my klasyfikatorowi do ponownego okre¶lenia klas bonitacyjnych.
REGULACJA STANU PRAWNEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH: 824, 830, 801, 849, - wykonali¶my regulacjê stanu prawnego dróg wojewódzkich 824 ( 6 km ), 830 ( 10 km ), 801 ( 20 km ), 849 ( 20 km ) na zlecenie
Zarz±du Dróg Wojewódzkich w Lublinie
NADZORY INWESTORSKIE - nadzorowali¶my na zlecenie inwestora, GDDKiA w Lublinie budowê obwodnicy Pu³aw w ci±gu Drogi Krajowej nr 12 (d³. 14 km) wraz z nowym mostem przez rzekê Wis³e (d³. 1038,20 m),
przebudowê Drogi Krajowej nr 48 z Dêblina do Kocka (d³.10 km),
obecnie nadzorujemy budowê obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej
w ci±gu Drogi Krajowej nr 19 (d³. 8 km) wraz z nowymi mostami
przez rzeki Wieprz i Ty¶mienicê.
    Copyright © by GEODEZJA