< class="style31">ROZGRANICZENIA W SKRÓCIE
 

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez
określenie położenia punków i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi
na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczenia nieruchomości dokonują
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz,
w wypadkach określonych w ustawie, s±dy, na wniosek właściciela ( zarządcy) nieruchomości.

Postêpowanie:


1. W³a¶ciciel nieruchomo¶ci sk³ada w urzêdzie gminy (miasta) wniosek o rozgraniczenie,
okre¶laj±c w nim:
- numery dzia³ek s±siednich, z którymi ma byæ przeprowadzone rozgraniczenie,
- mo¿e podaæ nazwisko i adres geodety który ma przeprowadziæ rozgraniczenie;
Do wniosku nale¿y do³±czyæ:
- wypisy z rejestru gruntów dzia³ek rozgraniczanych,
- dokument potwierdzaj±cy w³asno¶æ nieruchomo¶ci rozgraniczanej.

2.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania
o rozgraniczenie nieruchomości, oraz upoważnia geodetę do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia.
Na wydane postanowienie nie s³u¿y za¿alenie.

3.
Geodeta przeprowadza czynno¶ci ustalania przebiegu granic.
Rozgraniczenie w trybie administracyjnym mo¿e zakoñczyæ siê przez:
- zawarcie ugody ( ma moc ugody s±dowej);
- wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o rozgraniczaniu nieruchomo¶ci;
- umorzenie postêpowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzêdu
do rozpatrzenia s±dowi.

    JE¯ELI GRANICE GRUNTÓW STA£Y SIÊ SPORNE
 

( Wyci±g z Ustawy KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964 r.)

Art. 153. Je¿eli granice gruntów sta³y siê sporne, a stanu prawnego nie mo¿na stwierdziæ, ustala siê granice wed³ug ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby równie¿ takiego stanu nie mo¿na by³o stwierdziæ, a postêpowanie rozgraniczeniowe nie doprowadzi³o do ugody miêdzy zainteresowanymi, s±d ustali granice z uwzglêdnieniem wszelkich okoliczno¶ci; mo¿e przy tym przyznaæ jednemu z w³a¶cicieli odpowiedni± dop³atê pieniê¿n±.

    ROZGRANICZENIE NIERUCHOMO¦CI MA NA CELU
 

( Wyci±g z Ustawy PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE z dnia 17 maja 1989 r. )

Art. 29. 1. Rozgraniczenie nieruchomo¶ci ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez okre¶lenie po³o¿enia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporz±dzenie odpowiednich dokumentów.
2. Rozgraniczeniu podlegaj±, w miarê potrzeby, wszystkie albo niektóre granice okre¶lonej nieruchomo¶ci z przyleg³ymi nieruchomo¶ciami lub innymi gruntami.
3. Rozgraniczenia nieruchomo¶ci dokonuj± wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach okre¶lonych w ustawie, s±dy.

Art. 30. 1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzaj± rozgraniczenie nieruchomo¶ci z urzêdu lub na wniosek strony.
2. Postêpowanie o rozgraniczenie nieruchomo¶ci przeprowadza siê z urzêdu przy scaleniu gruntów, a tak¿e je¿eli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes spo³eczny uzasadniaj± przeprowadzenie rozgraniczenia.
3. Postanowienie o wszczêciu postêpowania w sprawie scalenia gruntów zastêpuje postanowienie o wszczêciu postêpowania o rozgraniczenie nieruchomo¶ci.
4. Na postanowienie o wszczêciu postêpowania o rozgraniczenie nieruchomo¶ci nie s³u¿y za¿alenie.

Art. 31. 1. Czynno¶ci ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upowa¿niony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze siê pod uwagê znaki i ¶lady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
3. Je¿eli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub s± one niewystarczaj±ce albo sprzeczne, ustala siê przebieg granicy na podstawie zgodnego o¶wiadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postêpowania o¶wiadczenia nie sk³ada i nie kwestionuje przebiegu granicy.
4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nak³ania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodet± posiada moc ugody s±dowej.

Art. 32. 1. Wezwanie do stawienia siê na gruncie dorêcza siê stronom za zwrotnym po¶wiadczeniem odbioru, nie pó¼niej ni¿ 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. W wezwaniu nale¿y poinformowaæ strony o skutkach niestawiennictwa.
3. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynno¶ci geodety.
4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynno¶ci do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pe³nomocnika - nie d³u¿ej jednak ni¿ na okres jednego miesi±ca.
5. Z czynno¶ci ustalenia przebiegu granic sporz±dza siê protokó³ graniczny lub akt ugody.
6. Ministrowie w³a¶ciwy do spraw architektury i budownictwa oraz w³a¶ciwy do spraw rozwoju wsi okre¶l± rodzaje dokumentów stanowi±cych podstawê ustalania przebiegu granic oraz sposób i tryb wykonywania przez geodetê czynno¶ci ustalania przebiegu granic i sporz±dzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomo¶ci.

Art. 33. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzjê o rozgraniczeniu nieruchomo¶ci, je¿eli zainteresowani w³a¶ciciele nieruchomo¶ci nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nast±pi³o na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego o¶wiadczenia stron.
2. Wydanie decyzji poprzedza:
1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawid³owo¶ci wykonania czynno¶ci ustalenia przebiegu granic nieruchomo¶ci przez upowa¿nionego geodetê oraz zgodno¶ci sporz±dzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynno¶ci upowa¿nionemu geodecie zwraca siê dokumentacjê do poprawy i uzupe³nienia,
2) w³±czenie dokumentacji technicznej do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy mo¿e ¿±daæ, w terminie 14 dni od dnia dorêczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy s±dowi.

Art. 34. 1. Je¿eli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, upowa¿niony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne wed³ug ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazañ stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporz±dza opiniê i ca³o¶æ dokumentacji przekazuje w³a¶ciwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postêpowanie administracyjne i przekazuje sprawê z urzêdu do rozpatrzenia s±dowi.
3. S±d rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomo¶ci w trybie postêpowania nieprocesowego.
4. Przepisów ust. 1-3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje siê do sporów wynik³ych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomo¶ci na podstawie odrêbnych przepisów.

Art. 35. 1. Na obszarach objêtych postêpowaniem scaleniowym sprawy sporne zwi±zane z ustaleniem przebiegu granic nieruchomo¶ci rozstrzyga organ prowadz±cy to postêpowanie, stosuj±c odpowiednio przepisy o rozgraniczaniu nieruchomo¶ci.
2. Sprawy o rozgraniczenie nieruchomo¶ci, tocz±ce siê przed organami administracji pañstwowej po wszczêciu postêpowania scaleniowego, s± rozpatrywane w ramach tego postêpowania.
3. Decyzja o scaleniu gruntów, wydana w trybie okre¶lonym w ust. 1, zastêpuje decyzjê o rozgraniczeniu nieruchomo¶ci.
4. W wypadku umorzenia postêpowania scaleniowego sprawy, o których mowa w ust. 2, s± prowadzone przy zastosowaniu przepisów o rozgraniczaniu nieruchomo¶ci.

Art. 36. S±d, przed którym toczy siê sprawa o w³asno¶æ lub o wydanie nieruchomo¶ci albo jej czê¶ci, jest w³a¶ciwy równie¿ do przeprowadzenia rozgraniczenia, je¿eli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygniêcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku s±d w orzeczeniu zamieszcza równie¿ rozstrzygniêcie o rozgraniczeniu nieruchomo¶ci.

Art. 37. 1. Wykonanie orzeczeñ s±dowych o rozgraniczeniu nieruchomo¶ci odbywa siê z udzia³em geodety.
2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalaj±ce przebieg granic nieruchomo¶ci s±d lub organ rozstrzygaj±cy przesy³a z urzêdu w terminie 30 dni do s±dów rejonowych w³a¶ciwych do prowadzenia ksi±g wieczystych i do w³a¶ciwych starostów, w celu ujawnienia ich w ksiêgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Art. 38. W³a¶ciciele lub inne osoby w³adaj±ce nieruchomo¶ciami (gruntami) s± obowi±zane do ochrony znaków granicznych.

Art. 39. 1. Przesuniête, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mog± byæ wznowione bez przeprowadzenia postêpowania rozgraniczeniowego, je¿eli istniej± dokumenty pozwalaj±ce na okre¶lenie ich pierwotnego po³o¿enia. Je¿eli jednak wyniknie spór co do po³o¿enia znaków, strony mog± wyst±piæ do s±du o rozstrzygniêcie sprawy.
2. Wznowienia znaków granicznych dokonuj±, na zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadz±ce dzia³alno¶æ gospodarcz± i inne jednostki, o których mowa w art. 11.
3. O czynno¶ciach wznowienia znaków granicznych zawiadamia siê zainteresowane strony. Do zawiadomieñ stosuje siê przepisy art. 32 ust. 1-4.
4. Z czynno¶ci wznowienia znaków granicznych sporz±dza siê protokó³.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje siê odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

 

     RODZAJE DOKUMENTÓW STANOWI¡CYCH PODSTAWÊ USTALANIA PRZEBIEGU GRANIC
 

( Wyci±g z Rozporz±dzenia MINISTRÓW SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA
I GOSPODARKI ¯YWNO¦CIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. )

ROZDZIA£ 2
Rodzaje dokumentów stanowi±cych podstawê ustalania przebiegu granic


§ 3. Podstawê ustalania przebiegu granic nieruchomo¶ci stanowi± dokumenty:
1) stwierdzaj±ce stan prawny nieruchomo¶ci,
2) okre¶laj±ce po³o¿enie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomo¶ci.
orzeczenia.

§ 4. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 1, s±:
1) odpisy z ksi±g wieczystych lub odpisy dokumentów znajduj±cych siê w zbiorze dokumentów,
2) wypisy aktów notarialnych,
3) prawomocne orzeczenia s±du i ugody s±dowe,
4) ostateczne decyzje administracyjne.

§ 5.1. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 2, s±:
1) dokumenty geodezyjne zawieraj±ce dane liczbowe do ustalenia przebiegu granic:
a) szkice graniczne, protoko³y graniczne, akty ugody,
b) zarysy pomiarowe z pomiaru granic,
c) szkice wyznaczenia granic dzia³ek wydzielonych w wyniku scalenia, wymiany gruntów lub w wyniku podzia³u nieruchomo¶ci,
d) inne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i opisowe pozwalaj±ce na ustalenie przebiegu granic,
2) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 1, mapy i plany obejmuj±ce granice albo inne elementy pozwalaj±ce na odtworzenie lub analizê przebiegu granic, w szczególno¶ci:
a) mapy jednostkowe nieruchomo¶ci,
b) mapy katastralne,
c) mapy scalenia i wymiany gruntów,
d) plany parcelacyjne,
e) mapa ewidencji gruntów,
f) mapa zasadnicza.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowi± podstawê ustalania przebiegu granic nieruchomo¶ci, je¿eli zosta³y przyjête do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzglêdnieniem § 6 ust. 1.3. Za podstawê ustalania przebiegu granic nieruchomo¶ci mog± s³u¿yæ uwierzytelnione przez o¶rodek dokumentacji kopie, wyrysy, odrysy, wypisy lub odpisy dokumentów przyjêtych do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, je¿eli zawieraj± dane o ich rodzaju, dacie powstania i wykonawcy.

§ 6.1. Dokumenty nie znajduj±ce siê w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym mog± stanowiæ podstawê ustalania przebiegu granic nieruchomo¶ci, je¿eli:
1) stanowi± ca³o¶æ lub czê¶æ operatu pomiarowego lub katastralnego,
2) zawieraj± podpis wykonawcy i datê sporz±dzenia dokumentu lub istnieje mo¿liwo¶æ ustalenia wykonawcy i takiej daty,
3) mo¿na stwierdziæ, ¿e zosta³y one sporz±dzone w wyniku dokonania pomiarów na gruncie i u¿yte do opracowania mapy nieruchomo¶ci, której przebieg granic jest ustalany, lub nieruchomo¶ci bezpo¶rednio z ni± s±siaduj±cej,
4) zosta³y sporz±dzone przez osoby i organy, których wykaz stanowi za³±cznik 1 do rozporz±dzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, lub ich kopie, potwierdzone przez geodetê, podlegaj± w³±czeniu do operatu rozgraniczeniowego.

§ 7. Je¿eli brak jest dokumentów, o których mowa w § 5 i 6, za podstawê ustalenia przebiegu granic nieruchomo¶ci mo¿na przyj±æ dokumenty okre¶lone w § 4, je¿eli zawieraj± dane o przebiegu granicy.

ROZDZIA£ 3
Wykonywanie czynno¶ci ustalania przebiegu granic


§ 8. W toku prac przygotowawczych geodeta wykonuje nastêpuj±ce czynno¶ci:
1) zg³asza pracê geodezyjn± w o¶rodku dokumentacji,
2) przeprowadza analizê informacji zawartych w dokumentach uzyskanych z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajduj±cych siê w ksiêgach wieczystych, a tak¿e w dokumentacji uzyskanej od strony,
3) sporz±dza, w razie potrzeby, szkic zawieraj±cy informacje o przebiegu granic, uzyskane w wyniku wcze¶niej wykonywanych pomiarów,
4) okre¶la termin rozpoczêcia czynno¶ci ustalenia przebiegu granic i dorêcza stronom wezwania do stawienia siê na gruncie.

§ 9.1. W trakcie ustalania przebiegu granic na gruncie geodeta wykonuje nastêpuj±ce czynno¶ci:
1) sprawdza obecno¶æ i ustala to¿samo¶æ stron,
2) przyjmuje pe³nomocnictwa udzielone przez strony,
3) przeprowadza wywiad terenowy.
2. Je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie osób uprawnionych do wyst±pienia jako strona w postêpowaniu rozgraniczeniowym, geodeta odracza wykonanie czynno¶ci ustalania przebiegu granic i zawiadamia o tym w³a¶ciwy organ.

§ 10. Podczas wywiadu terenowego geodeta odszukuje znaki graniczne, a tak¿e okre¶la po³o¿enie przesuniêtych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych oraz punktów granicznych, je¿eli istniej± dokumenty pozwalaj±ce na okre¶lenie ich po³o¿enia.

§ 11. Je¿eli przebieg granicy zosta³ ustalony na podstawie zebranych dowodów, geodeta wykonuje nastêpuj±ce czynno¶ci:
1) wskazuje stronom przebieg granicy,
2) stabilizuje punkty graniczne,
3) sporz±dza protokó³ graniczny,
4) wykonuje pomiar granicy, a tak¿e trwa³ych elementów zagospodarowania terenu maj±cych znaczenie dla okre¶lenia jej przebiegu.

§ 12.1. W razie gdy ustalenia przebiegu granicy nie mo¿na wykonaæ na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje o¶wiadczenia stron dotycz±ce przebiegu granicy.
2. Je¿eli strony w zgodnych o¶wiadczeniach wskazuj± przebieg granicy lub strona nie sk³adaj±ca o¶wiadczenia nie kwestionuje jej przebiegu, geodeta wykonuje czynno¶ci, o których mowa w § 11 pkt 2-4.

§ 13. W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nak³ania strony do zawarcia ugody.
Podczas negocjacji geodeta przedstawia stronom wszystkie dowody i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy, a tak¿e informuje, ¿e w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy w³a¶ciwy jest s±d.

§ 14.1. Geodeta sporz±dza akt ugody, je¿eli doprowadzi do jej zawarcia. Akt ugody nale¿y sporz±dziæ oddzielnie dla ka¿dej linii granicznej, która w ca³o¶ci lub na niektórych odcinkach by³a sporna. Obejmuje ona wy³±cznie sporne odcinki granicy.
2. Tre¶æ ugody nie mo¿e wykraczaæ poza przedmiot zwi±zany z rozgraniczeniem.
3. Po sporz±dzeniu aktu ugody geodeta wykonuje czynno¶ci, o których mowa w § 11 pkt 2 i 4.

§ 15. Je¿eli przebieg granicy nie mo¿e byæ ustalony na postawie zebranych dowodów lub zgodnego o¶wiadczenia stron, a strony nie zawar³y ugody, geodeta:
1) wykonuje tymczasowe utrwalenie i pomiar granic:
a) wskazanych przez strony,
b) okre¶lonych na podstawie dokumentów,
c) przebiegaj±cych wed³ug ostatniego spokojnego stanu posiadania, a w razie braku mo¿liwo¶ci jego okre¶lenia - zgodnie ze stanem istniej±cym na gruncie,
2) sporz±dza protokó³ graniczny,
3) opracowuje opiniê dotycz±c± przebiegu granic.

§ 16. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych oraz znaków granicznych przesuniêtych, uszkodzonych lub zniszczonych, których po³o¿enie zosta³o wznowione, nale¿y wykonaæ stabilizacjê w obecno¶ci stron.

§ 17.1. Punkty graniczne nale¿y utrwaliæ znakami naziemnymi i podziemnymi. Znaki naziemne wykonuje siê z betonu, kamienia naturalnego lub innego trwa³ego materia³u. Jako znaki podziemne mog± byæ u¿yte rurki drenarskie, butelki, p³ytki betonowe lub inne podobne przedmioty.
2. Na terenach o utwardzonej nawierzchni nie jest wymagane umieszczanie znaków podziemnych. Jako znaki naziemne mog± byæ u¿yte: rurki, prêty, bolce i inne podobne przedmioty wykonane z trwa³ego materia³u.
3. Utrwalenie punktów granicznych palami drewnianymi wykonuje siê jedynie na terenach grz±skich i podmok³ych. Pale powinny byæ zaimpregnowane.

§ 18.1. Znaki graniczne umieszcza siê w odleg³o¶ci dobrej widoczno¶ci z punktu na punkt,
w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 200 m.2.
W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osadza siê w g³ównych punktach za³amania granicy lub w ich pobli¿u, z podaniem danych pozwalaj±cych na wyznaczenie wszystkich punktów granicznych.

ROZDZIA£ 4
Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomo¶ci i dokumentacja techniczna


§ 19. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomo¶ci obejmuje:
1) postanowienie w³a¶ciwego organu o wszczêciu postêpowania rozgraniczeniowego,
2) upowa¿nienie geodety do przeprowadzenia czynno¶ci ustalenia przebiegu granic,
3) zg³oszenie pracy geodezyjnej do o¶rodka dokumentacji,
4) dowody dorêczenia stronom wezwañ do stawienia siê na gruncie,
5) pisemne pe³nomocnictwa udzielone przez strony,
6) dokumenty dotycz±ce przebiegu granic, wydane przez o¶rodek dokumentacji oraz uzyskane z innych ¼róde³,
7) protokó³ graniczny lub akt ugody,
8) opiniê geodety dotycz±c± przebiegu granic, je¿eli ich przebieg nie mo¿e byæ ustalony w postêpowaniu administracyjnym,
9) ostateczn± decyzjê w³a¶ciwego organu o rozgraniczeniu nieruchomo¶ci lub umorzeniu postêpowania rozgraniczeniowego.

§ 20.1. Protokó³ graniczny powinien zawieraæ:
1) imiê i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnieñ zawodowych,
2) numer i datê postanowienia o wszczêciu postêpowania rozgraniczeniowego oraz upowa¿nienia dla geodety,
3) oznaczenia nieruchomo¶ci przez okre¶lenie ich po³o¿enia, numerów dzia³ek ewidencyjnych, numerów ksi±g wieczystych lub zbiorów dokumentów,
4) informacje dotycz±ce stron i ich pe³nomocników,
5) wykaz i ocenê dokumentów stanowi±cych podstawê ustalania przebiegu granic,
6) o¶wiadczenia stron,
7) wyniki wywiadu terenowego,
8) szkic graniczny,
9) opis przebiegu granic,
10) opis utrwalenia punktów granicznych,
11) pouczenie strony o mo¿liwo¶ci przekazania sprawy s±dowi,
12) wzmiankê o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,
13) omówienie skre¶leñ i poprawek,
14) datê sporz±dzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety.
2. Protokó³ graniczny sporz±dza siê wed³ug wzoru stanowi±cego za³±cznik nr 2 do rozporz±dzenia.

§ 21.1. Akt ugody powinien zawieraæ dane, o których mowa
w § 20 ust. 1 pkt 1-4, 8, 10 i 12-14, a ponadto:

1) opis przedmiotu sporu z podaniem granic wskazanych przez strony oraz wynikaj±cych z dokumentacji,
2) opis wzajemnych ustêpstw,
3) szczegó³owy opis granicy uznanej za obowi±zuj±c± po podpisaniu aktu ugody,
4) informacjê, ¿e zawarta ugoda posiada moc ugody s±dowej.
2. Akt ugody sporz±dza siê wed³ug wzoru stanowi±cego za³±cznik nr 3 do rozporz±dzenia.

§ 22. Szkic graniczny powinien zawieraæ:
1) rozmieszczenie linii i punktów granicznych, oznaczonych zgodnie z opisem znajduj±cym siê w protokole granicznym lub akcie ugody,
2) rysunek rzutu poziomego trwa³ych elementów zagospodarowania terenu maj±cych znaczenie dla okre¶lenia przebiegu granicy,
3) podstawowe miary okre¶laj±ce po³o¿enie punktów granicznych wzglêdem siebie oraz elementów zagospodarowania terenu,
4) numery dzia³ek i oznaczenie ksi±g wieczystych, w których dzia³ki te zosta³y ujête, lub zbiorów dokumentów oraz imiona i nazwiska w³a¶cicieli rozgraniczanych nieruchomo¶ci,
5) kierunek pó³nocy.

§ 23. Opinia sporz±dzana przez geodetê powinna zawieraæ:
1) ocenê prawid³owo¶ci przebiegu granic wskazanych przez strony, okre¶lonych na podstawie dokumentów, przebiegaj±cych wed³ug ostatniego spokojnego stanu posiadania lub istniej±cych na gruncie,
2) opis proponowanego przez geodetê przebiegu granicy, wraz z uzasadnieniem jej przebiegu.

§ 24. Dokumentacja techniczna zawiera:
1) szkice osnowy geodezyjnej i wykazy wspó³rzêdnych uzyskane w o¶rodku dokumentacji,
2) opisy topograficzne punktów osnowy,
3) szkice polowe i dzienniki zawieraj±ce dane uzyskane w wyniku bezpo¶redniego pomiaru granic,
4) obliczenia i wykazy wspó³rzêdnych punktów granicznych,
5) obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomo¶ci lub obliczenia ró¿nic powierzchni, w wypadku gdy rozgraniczenie dotyczy³o niektórych granic nieruchomo¶ci, a pozosta³e granice nie by³y pomierzone na osnowê geodezyjn±,6) wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty uzasadniaj±ce wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.

    Copyright © by GEODEZJA