Na czym polega WZNOWIENIE GRANIC
  Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami
zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego
orzeczenia sądu.
Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków
i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej
oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.
Jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właściciela działki.

    WZNOWIENIE GRANIC wg. Prawa Geodezyjnego
 

( Wyciąg z Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. )

Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio,
mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego,
jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11.
3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1-4.
4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Art. 32. 1. Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa.
3. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

5. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.
6. Ministrowie właściwy do spraw architektury i budownictwa oraz właściwy do spraw rozwoju wsi określą rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic oraz sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości.

    WYZNACZENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH
 

Granice według stanu prawnego to granice ustalone w trybie np. rozgraniczeniowym, podziałowym, scalenia i wymiany gruntów, wywłaszczeniowym, inaczej ujmując
to granica dla której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna oraz podstawa prawna
ustalenia takiej granicy
tzn. wydana prawomocna decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe.
W przypadku gdy granice według stanu prawnego nigdy nie były ustalane, a granice ujawnione w operacie ewidencji gruntów są zgodne z faktycznym stanem władania oraz istnieją jednoznaczne dane pozwalające na określenie tych granic z geodezyjną dokładnością,
wówczas można wykonać wyznaczenie punktów granicznych.

    Copyright © by GEODEZJA