24-100 Puławy

ul. Lubelska 2B

Zapraszamy!

+48 602 770 235

Podziały działek

Podział działek rolnych i leśnych.
Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych
na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele
rolne i leśne, można wykonać jeżeli po podziale powstaną działki o powierzchni minimum 0,30 ha. Możliwości wydzielenia działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha, określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podział pozostałych działek.
Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, miasta. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również
wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich
służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek
innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej
z nieruchomości objętej podziałem.

PROCEDURA :

1. Złożenie w urzędzie miasta , gminy wniosku o wydanie opinii o możliwości podziału.
Do wniosku, należy dołączyć następujące dokumenty: – stwierdzające tytuł prawny
do nieruchomości, – uproszczony wypis z katastru nieruchomości, – kopię mapy ewidencyjnej, – wstępny projekt podziału opracowany przez geodetę .
2. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, geodeta sporządza mapę projektu podziału i protokół przyjęcia granic do podziału.
3. Mapę projektu podziału i protokół przyjęcia granic składa się w urzędzie miasta, gminy
z wnioskiem o wydanie przez Prezydenta, Burmistrza, Wójta decyzji zatwierdzającej podział.
4. Po uprawomocnieniu decyzji, podział zostaje ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.
5. Uzyskanie z urzędu prowadzącego ewidencją gruntów i budynków, wypisu i wyrysu nowych działek.
6. Przeniesienia własności w kancelarii notarialnej.

Wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic/rozgraniczenia

Wyznaczenie punktów granicznych lub wznowienie znaków granicznych  (wznowienie granic), to czynności mające na celu odtworzenie pierwotnego położenia tych punktów w oparciu o dokumentację geodezyjną.

Ustalenie przebiegu granic przeprowadza się jeżeli nie można wyznaczyć punktów granicznych z odpowiednią, określoną przepisami, dokładnością.

Rozgraniczenie nieruchomości wykonuje się gdy występuje spór graniczny. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) na wniosek właściciela nieruchomości.

 

 

 

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Na mapie do celów projektowych projektant wykonuje plan zagospodarowania terenu.

Wytyczanie budynków i urządzeń

Przed rozpoczęciem prac budowlanych geodeta musi wytyczyć budynek w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu.
Wytyczenie podstawowe budynku może polegać na wbiciu palików w narożach realizowanego budynku. Jednak wbite paliki ulegną zniszczeniu podczas wykonywania robót ziemnych.
Z tego powodu najczęściej wytycza się lokalizację fundamentów, oraz odniesienia osi fundamentów po za przewidywany zakres wykopów ( np. 3 m od budynku). Odniesienia wyznacza się na palikach lub na tak zwanych „ławach drutowych”. Polegają one na wykonaniu drewnianych ławic (2 pale drewniane połączone poziomą deską) z wbitym do deski gwoździem, określającym oś przebiegu poszczególnych ścian. Pomiędzy wbitymi gwoździami wykonawca prac budowlanych prowadzi druty ( stąd nazwa – ławy drutowe) wyznaczające linie przebiegu ścian.
Geodeta wyznacza również punkty o określonej wysokości nad poziomem morza – repery, lub zaprojektowaną wysokość, na poziomem morza, posadzki parteru w budynku ( tzw. zero budynku).
W dzienniku budowy geodeta odnotowuje datę wytyczenia budynku.

Wytyczanie urządzeń podziemnych – przyłącza i sieci:
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne.

Przed rozpoczęciem wykopów, geodeta wytycza według projektu, przebieg projektowanych urządzeń podziemnych. Wytycza również istniejące pod ziemią urządzenia kolidujące z trasą wykopu. Przed zasypaniem , inwestor jest zobowiązany zlecić geodecie ich pomiar.

Wytyczenie innych urządzeń i obiektów budowlanych

Wytyczamy również inne urządzenia i obiekty budowlane jak: drogi, ciągi komunikacyjne, wjazdy z dróg publicznych na posesje, maszty, wieże, zagospodarowanie placów, skwerów, parków i inne.

Pomiary powykonawcze i kontrolne

 

Obiekty budowlane podlegają po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wyniki pomiarów wnosi sie na mapę zasadniczą prowadzoną przez Starostę.
Jeżeli inwestycja spowodowała zmiany w ewidencji gruntów i budynków, sporządza się również dokumentację na wprowadzenie zmian.
Mapa pomiaru powykonawczego obiektu jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy.

 

 

Obsługa inwestycji

Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych:

– przygotowanie terenu pod inwestycję (podziały nieruchomości),

– wykonanie map do celów projektowych,

– geodezyjne sprawdzenie i opracowanie projektu inwestycji,

– założenie i przekazanie osnowy realizacyjnej,

– bieżącą obsługę budowy,

– bieżącą inwentaryzację robót zanikających,

– sporządzenie dokumentacji dla nadzoru budowy,

– koordynację prac innych zespołów geodezyjnych na budowie (np. podwykonawców),

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z klauzulowaniem we właściwym

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pomiar głębokości zbiorników wodnych, rzek

 

Dokumentacja pod zalesienie

 

Wykrywanie urządzeń podziemnych

 

Skanowanie i drukowanie A0